Category Biznes

Członkostwo Polski w Banku Światowym

Dyrekcja Banku składa się z prezesa i 24 dyrektorów wykonawczych. Pięciu z nich mianowanych jest przez kraje posiadające największą liczbę głosów. Dyrektorzy Banku są wybierani lub mianowani na okres dwóch lat. Prezes Banku kieruje wraz z Dyrekcją jego bieżącą działalnością, która jest prowadzona za pośrednictwem 55 departamentów operacyjnych lub funkcjonalnych.

więcej

Budżety wojewodów

Z przedstawionego wyżej opisu budżetu państwa wynika, że budżety wojewodów są częścią budżetu państwa. Wymaga to wyjaśnienia. System finansów publicznych jest zbudowany w oparciu o istniejącą strukturę władz publicznych, W Polsce wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje władz publicznych:

więcej

Budżetowe możliwości kształtowania gospodarki

Jeżeli rozważymy pierwszą możliwość, polegającą na oddziaływaniu na gospodarkę wolumenem budżetu, to są one niewielkie, co wynika z niskiej stopy budżetowej redystrybucji PKB. Wbrew poglądom zwolenników skrajnej wolności gospodarczej, obecny budżet nie jest budżetem ekspansywnym – ingerencja w dochody podmiotów gospodarujących i gospodarstw domowych

więcej

Analiza cech hipotetycznego kryzysu finansów publicznych cz. II

Rozpatrzmy to na przykładzie trzech standardowych grup zadań państwa i samorządów: (1) zadań publicznych (administracyjnych), (2) zadań socjalnych, (3) zadań ekonomicznych.

więcej

Rozwiązywanie zewnętrznego zadłużenia krajów dłużniczych

W rozwiązywaniu problemów zewnętrznego zadłużenia krajów rozwijających się aktywnie uczestniczy MFW i Bank Światowy. Przyszły one z pomocą finansową Meksykowi, który w sierpniu 1982 r. ogłosił, że nie jest w stanie wywiązywać się z bieżących zobowiązań płatniczych. Procedura, jaką MFW zastosował wobec Meksyku, a następnie wobec innych krajów dłużniczych, zwracających się do niego o pomoc, składała się z następujących elementów: 1) przygotowanie programu stabilizacyjnego, którego celem byłaby szybka poprawa bilansu płatniczego, 2) porozumienie z bankami komercyjnymi w sprawie refinansowania i restrukturyzacji zadłużenia oraz 3) porozumienie z oficjalnymi kredytodawcami w sprawie nowych kredytów i restrukturyzacji długu. W 1994 r., kiedy to w Meksyku wybuchł ponownie wielki kryzys finansowy, MFW udzielił temu krajowi kredytów w wysokości 7,8 mld doi., a Bank Światowy w kwocie 2,4 mld doi.1

więcej

Gminy i dotacje celowe

Omawiana ustawa o samorządzie terytorialnym rozstrzygnęła te kwestie w sposób niepełny, niemniej jednak stała się podstawą kształtowanego w latach następnych systemu finansowania gmin. Powoływana ustawa nie określiła, które podatki, opłaty i inne wpływy są wyłączną domeną władz gminnych, pozostawiając te kwestie do rozstrzygnięcia innym ustawom. Natomiast wprowadziła istotne rozwiązania, które tworzyły podwaliny systemu finansowania gmin. Zaliczyć należy do nich w szczególności:

więcej

Czy niski deficyt w wymianie handlowej musi być dla gospodarki korzystny ? – wymiana handlowa

Na samym początku ustalmy precyzyjnie czym jest deficyt handlowy. Otóż deficyt handlowy to nic innego jak różnica między eksportem oraz importem danego kraju. Kiedy wartość towarów oraz usług wyeksportowanych z kraju jest mniejsza niż towarów i usług zaimportowanych wtedy mówimy , że mamy do czynienia z deficytem handlowym...

więcej

Płatność w terminie, czyli coś co dla wielu przedsiębiorców jest nie lada problemem – faktura

Płatność w terminie, jest czymś co dla wielu przedsiębiorców jest nie lada problemem, zwłaszcza jeżeli to kontrahent nie chce się z nami rozliczyć na czas, co wtedy powinniśmy zrobić? Szukać najbardziej adekwatnych form finansowania naszej firmy, nie ma co ukrywać faktu, że w większości przypadków jest to zagadnienie mocno problematyczne a nawet kosztowne...

więcej

Pięćset plus – czy ten program jest w stanie poprawić demografię Polski ? – mieszkanie dla młodych

Pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku minął dokładnie rok odkąd wprowadzono rządowy program rodzina – pięćset plus. Polga on na tym , że każdy mieszkaniec Polski bez względu na dochód będzie otrzymywał co miesiąc pięćset złotych na drugie i kolejne dziecko...

więcej

Płynnośc finansowa firm w Polsce – dlaczego jest aż tak źle ? – firmy warszawa

Nieterminowe płatności faktur to bez cienia wątpliwości jedna z większych bolączek firm. Wogule jeśli weźmiemy pod uwagę anonimowe ankiety firm zatrudniających powyżej piędziesięciu osób to brak płynności finansowej wiele firm wskazuje na o wiele większą przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej niż na przykład wysokie podatki , czy też składki na ZUS...

więcej

Czy na zwykłym internetowym blogu można zarobić ? – zarabianie na blogu

Czy posiadając najzwyklejszego w świecie internetowego bloga można spróbować na nim zarobić ?Oczywiście , że tak. Na świecie jest setki tysięcy blogerów internetowych lub też vlogerów którzy zarabiają dobre pieniądze na swoim contencie internetowym...

więcej

Trudne pytania i Rozmowa kwalifikacyjna

Gdy staramy się o pracę bardzo często musimy przejść proces rekrutacji. Jednym z bardziej popularnych sposobów rekrutowania pracowników jest Rozmowa kwalifikacyjna, która ma na celu poznanie kandydata. Jednocześnie w różnych firmach rozmowy kwalifikacyjne mogą być prowadzone zarówno przez firmy rekrutujące, które są firmami zewnętrznymi a w których znacznie częściej rozmowy kwalifikacyjne są bardziej szablonowe oraz mają na celu przede wszystkim sprawdzić predyspozycje oraz

więcej

Międzyamerykański Bank Rozwoju i finansowanie cz. II

Szacuje się, że ogólna suma środków zainwestowanych w projekty finansowane przez Bank w latach 1961-1989 wyniosła 122 mld doi. Bank przeznaczył w omawianym okresie 1514 min doi. na pomoc techniczną. Do zadań sponsorowanych przez Bank w ramach tej pomocy należy: 1) ustalenie priorytetów i przygotowanie propozycji pożyczkowych dla specyficznych projektów oraz 2) powiększanie i szkolenie wyspecjalizowanego personelu poprzez seminaria i inne środki pozwalające przygotować i realizować plany i projekty.

więcej

Pośrednie finansowanie gospodarki z budżetu państwa cz. II

Ważnym instrumentem oddziaływania rządu (państwa) na gospodarkę są poręczenia spłaty kredytów. W analizowanym okresie 1990-1995 występował pewien chaos w udzielaniu poręczeń, czego przyczyną były niejasne przepisy. System poręczeń skarbowych stworzono dopiero w 1993 r.s System ten umożliwia szersze wykorzystanie tego instrumentu oddziaływania państwa na gospodarkę, przy jednoczesnym minimalizowaniu ujemnych skutków dla budżetu państwa (podział ryzyka między budżet a bank, zabezpieczenie wekslowe itp.). W systemie tym obowiązuje zasada, że budżet państwa może finansować jedynie poręczenia, a nie gwarancje kredytów bankowych. Aby ograniczyć możliwość nadużywania instytucji poręczeń, system zakłada, iż łączna kwota zobowiązań państwa, które powstają z tytułu poręczeń, określana jest corocznie w ustawie budżetowej.

więcej