Category Biznes

Ujemne saldo rzeczywiste dochodów i wydatków budżetowych

Dla budżetu roku 1993 charakterystyczne było również to, że mimo przekroczenia poziomu dochodów nie zrealizowano określonego w ustawie planu wydatków. Wydatki budżetowe państwa w 1993 r. wynosiły 504 bln zł, wobec zaplanowanych 515 bln zł. Jest to zaskakujące o tyle, że przecież w wielu dziedzinach występowało zjawisko niedofinansowania. Chodzi tu o dziedziny związane z wypełnianiem przez państwo zarówno funkcji publicznych jak i funkcji socjalnych. Należy też zauważyć, że niezrealizowanie planu wydatków budżetowych może mieć charakter obiektywny w tym sensie, że prognozy dotyczące wydatków nie potwierdziły się. Było tak np. z wydatkami na obsługę zadłużenia zagranicznego, które były mniejsze na skutek niższego oprocentowania kredytów na rynkach międzynarodowych oraz nieosiągnięcia porozumienia z Klubem Londyńskim w sprawie redukcji części polskiego zadłużenia. W związku z tym kwoty zaplanowanych spłat przesunięto na następne lata.

więcej

Projekt Robinsona

Z punktu widzenia ustalenia limitów obsługi zadłużenia najbardziej znana jest koncepcja peruwiańska, którą wysunął były prezydent kraju Garcia. Według tej koncepcji, płatności odsetek ogranicza się do 10% wpływów eksportowych, przy czym płatności te przekazywane są jedynie na rzęch tych wierzycieli, którzy udzielają nowych kredytów.

więcej

Charakterystyka dochodów gmin

– I. Dochody, które możemy umownie określić jako dochody własne gmin, w skład których wchodzą dochody podatkowe z następujących tytułów:

więcej

Rzeczywisty przebieg procesów gospodarczych oraz fiskalnych

Budżet państwa na rok 1993 nadal był niemal wyłącznie budżetem administracyjnym i socjalnym. Cele fiskalne dominowały nad celami polityki gospodarczej. Wprawdzie rząd pogodził się z istnieniem deficytu budżetowego

więcej

Wysiłki MFW w udzielaniu pomocy kredytowej

Wysiłki MFW w udzielaniu pomocy kredytowej krajom dłuż- niczym wspiera Bank Światowy. Jego zarząd ustalił 1 czerwca 1989 r. zasady udzielania zadłużonym krajom członkowskim kredytów na częściową spłatę rat kapitałowych i odsetek od ich zewnętrznego zadłużenia. Warunkiem udzielenia kredytu na okres ponad trzech lat jest opracowanie przez kraj dłużniczy odpowiedniego programu dostosowawczego i jego zaakceptowanie przez Bank Światowy. Program dostosowawczy powinien m in. zawierać przewidziane do realizacji cele w zakresie popierania wzrostu oszczędności, inwestycji oraz tworzenia bodźców dla przyciągania zagranicznych inwestycji bezpośrednich i ponownego napływu kapitałów, które z tych krajów przedtem „wyemigrowały” za granicę2.

więcej

W ramach ustawy przejęciu jako zadania własne miast podlega:

– szkolnictwo zawodowe i średnie,

– domy pomocy społecznej,

– lecznictwo ambulatoryjne i szpitale miejskie,

więcej

Kwestia zakresu wydatków budżetowych na gospodarkę

O ile ustalenie bezpośredniej zależności między podatkami – czy szerzej dochodami budżetowymi – a funkcjonowaniem gospodarki nie jest sprawą łatwą, o tyle związek ten w odniesieniu do wydatków budżetowych jest bardziej wyraźny. Wynika to stąd, że wydatki budżetowe na gospodarkę są wyrazem bezpośredniej (lub inaczej administracyjnej) metody alokacji zasobów w gospodarce. Decyzje alokacyjne dotyczą konkretnych dziedzin, działów, gałęzi, regionów itd.

więcej

Filary reformy podatkowej

– Ze względu na ciężar gatunkowy zmian (a nie porządek chronologiczny) wyróżnić należy:

– 1. Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 1992 r. podatku dochodowego od osób fizycznych2.

więcej

Zjawiska kryzysowe w sferze finansów publicznych

Element czasu w rozpoznawaniu natury trudności w zakresie finansów publicznych jest ważny także dlatego, że jego uwzględnienie pozwala określić tendencję, tj. czy negatywne zjawiska pogłębiają się, czy też postępuje proces ich ograniczania.

więcej