Category Finanse

Bank Światowy – dalszy opis

Kapitał zakładowy Banku jest udziałowy. Udziały państw członkowskich składają się z dwóch części: 1) kapitału wpłaconego (amount paid in), z czego 1% uiszczany jest w złocie lub w dolarach, natomiast pozostałe 9% w walucie narodowej oraz 2) funduszu gwarancyjnego (90%), stanowiącego zabezpieczenie zobowiązań Banku z tytułu emitowanych obligacji i udzielanych gwarancji.

więcej

System opłat a gmina

Znowelizowana ustawa złagodziła ciężary związane z podatkiem od spadków i darowizn przez obniżenie stawek dla I grupy podatkowej oraz rozszerzenie ulg i zwolnień.

więcej

Rewizja koncepcji: dominująca logika jako filtr informacyjny cz. II

Tak „przefiltrowane” dane są wykorzystywane do budowy bądź modyfikacji strategii, wartości i oczekiwań, pomiaru wyników osiąganych przez organizację i wzmacniają jej zachowania. Dominująca logika jest najważniejszą cechą „organizacyjnej inteligencji” (zdefiniowanej jako zdolność organizacji do uczenia się), ponieważ determinuje, jakie dane przejdą przez „lejek”, a strategia, normy i wartości, pomiar wyników oraz wzmocnione zachowania tworzą poziom, na którym ma miejsce „organizacyjne uczenie się”. Ono z kolei modyfikuje dominującą logikę, co zamyka pętlę sprzężenia zwrotnego.

więcej

Podatek od środków transportu

Ceny drewna tartacznego są cenami średnimi uzyskiwanymi przez nadleśnictwa w poprzednim półroczu. Obowiązek ogłaszania (w „Monitorze Polskim”) cen potrzebnych do ustalenia zobowiązania podatkowego ciąży na Prezesie GUS18.

więcej

Analiza cech hipotetycznego kryzysu finansów publicznych

Spośród pieniężnych warunków, w których ewentualnie zachodzą zjawiska kryzysowe w finansach publicznych, konieczne jest uwzględnienie poziomu oraz zmian w czasie:

więcej

Dochody z prywatyzacji

W roku 1992 zmieniono istotnie strukturę dochodów budżetowych. W ustawie z 5 czerwca 1992 r. założono wzrost udziału podatku obrotowego w dochodach budżetu państwa ogółem w porównaniu z rokiem 1991. O ile w tym ostatnim roku podatek obrotowy stanowił 29,9% dochodów budżetowych, o tyle w ustawie na rok 1992 udział tego podatku miał stanowić już 34,0% dochodów budżetowych. Założeniem takiej strategii podatkowej była oczekiwana większa wydajność i pewność podatku obrotowego jako źródła dochodów7 budżetowych. Podatku tego nie można jednak nadużywać, tak jak i podatków od sprzedaży w ogóle. Podatki te znajdują się bowiem pod silnym wpływem rynkowych zachowań konsumentów. Te cechy podatków od sprzedaży zdaje się potwierdzać przypadek Polski roku 1992. Rzeczywiste wpływy z podatku obrotowego były niższe o 11,5 bln zł, czyli o około 10%, niż zakładano. Wprawdzie udział tego podatku w 1992 r. w przewidywanych dochodach ogółem ukształtował się na zbliżonym poziomie do zakładanego (33,8%), ale jest to „zasługa” silniejszego spadku udziału dochodów z innych podatków’ (podatku dochodowego od osób prawnych) oraz dochodów z prywatyzacji.

więcej

Rutyny – dalszy opis

Pojęcie rutyn łączy się z pojęciem paradygmatu, bowiem zgodnie z teorią organizacyjnego uczenia się rutyny są często pochodną utrwalonego paradygmatu. Teoria ta wzorowana jest na teorii indywidualnego uczenia się, które może być analizowane z perspektywy poznawczej (niejako od wewnątrz) lub behawioralnej (czyli właśnie od zewnątrz). Perspektywa poznawcza wprowadza do teorii organizacyjnego uczenia się pojęcie organizacyjnej inteligencji, natomiast perspektywa behawioralna -pojęcie rutyn organizacyjnych. Rutyny są więc w organizacji zewnętrz- nym (widocznym, namacalnym) efektem uczenia się organizacji. Postrzega się je jako skodyfikowane kompetencje i wiedzę, które nabyła organizacja.

więcej

Ordynacja podatkowa cz. II

Z powyższego wynika, że organem podatkowym nie jest Minister Finansów, poza szczególnymi sytuacjami, które zresztą ustawa ściśle określa. Po trzecie, projekt zakłada synchronizację rozstrzygnięć proceduralnych i materialnoprawnych przy powstawaniu zobowiązania podatkowego, co ma istotne znaczenie praktyczne tak dla podatników, jak i dla organów podatkowych, gdyż istniejące obecnie przepisy wywoływały w tej dziedzinie swoisty paraliż decyzyjny, niekorzystny dla obydwu stron stosunku podatkowego.

więcej

Kontrowersje wokół skarbu państwa

W procesie tworzenia systemu finansów publicznych szczególne znaczenie przypada instytucji skarbu państwa. Instytucja ta jest od kilku lat przedmiotem intensywnych dyskusji i prac: wyrazem ich jest przygotowanie kilku projektów ustaw. Dotychczas nie udało się jednak wprowadzić do polskiego systemu finansów publicznych instytucji skarbu państwa. Tymczasem konieczność wypełnienia tej luki jest nader pilna. Jest bowiem paradoksem, że terminu „skarb państwa”, chociaż formalnie instytucja ta nie istnieje, używa się oficjalnie w działalności praktycznej organów władz publicznych. Ministrowie często legitymizują swoją działalność stwierdzając, że działają w imieniu skarbu państwa, na przykład Minister Finansów przy okazji emisji rządowych papierów wartościowych lub Minister Przekształceń Własnościowych (w przeszłości) przy okazji sprzedawania przedsiębiorstw państwowych lub przekształcania ich w jednoosobowe spółki skarbu państwa. Skarb państwa jest udziałowcem wielu spółek prawa handlowego. Przedstawicielami skarbu państwa są też wszyscy wojewodowie.

więcej

Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji

Agencja została utworzona w roku 1988. W 1995 r. należało do niej 128 krajów. Jej celem jest pobudzenie przepływu kapitału z krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się. Służyć ma temu zmniejszenie ryzyka inwestowania. Agencja udziela inwestorom gwarancji od ryzyk niehandlowych. Świadczy usługi doradcze na rzecz krajów rozwijających się w zakresie tworzenia atrakcyjnych warunków dla inwestycji zagranicznych, odpowiedniego „klimatu” do inwestowania. Uczestniczy również w dialogu między krajami eksportującymi i importującymi kapitał oraz ich odpowiednimi instytucjami finansowymi. Jej usługi doradcze dotyczą wielu aspektów związanych z napływem kapitałów zagranicznych do krajów rozwijających się. Współpracuje również z narodowymi agencjami ubezpieczającymi zagraniczne inwestycje. Zorganizowała dwie konferencje promujące zagraniczne inwestycje na Węgrzech i Jamajce. Popiera przepływ kapitałów nie tylko z krajów rozwiniętych do rozwijających się, ale również między krajami rozwijającymi się.

więcej

Podatek dochodowy od osób fizycznych cz. II

Wyróżnić można kilka podstawowych cech wprowadzonego w życie 1 stycznia 1992 r. podatku dochodowego od osób fizycznych:

więcej

Zasady konstrukcji udziału

Wyrazem silnej presji władz samorządowych na władze centralne, aby wzmocnić podstawy finansowe gmin, była propozycja zwiększenia udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych, począwszy od roku 1996, do 17%. Do propozycji tej Ministerstwo Finansów odniosło się początkowo życzliwie, ale w trakcie prac nad budżetem na rok 1996, kiedy okazało się, że istnieją poważne trudności ze zrównoważeniem budżetu, z rozwiązania tego zrezygnowano. W roku 1996 nie zmieniono więc wysokości udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyjątek od tej zasady dotyczy tylko tzw. wielkich miast.

więcej

Analiza rozmiarów i struktury zadłużenia

Analiza rozmiarów i struktury zadłużenia (gwarantowane, niegwarantowane) nie charakteryzują dostatecznie jego znaczenia dla gospodarki, a zwłaszcza obciążenia z tego tytułu. Aby to zbadać, niezbędne jest zrelacjonowanie długu do podstawowych wielkości gospodarczych, a w szczególności do handlu zagranicznego i międzynarodowe porównanie uzyskanych w ten sposób wskaźników. Chodzi tu przede wszystkim o wskaźniki obsługi zadłużenia, relacje długu do dochodu narodowego i produktu narodowego brutto, relacje długu do eksportu i wysokość zadłużenia na jednego mieszkańca.

więcej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) powstał na podstawie ustawy z 9 marca 1991 r. o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych23. Cel działalności Funduszu jest określony wyraźnie w jego nazwie. Źródłami dochodów Funduszu są:

więcej