Interpretacja sald funduszy publicznych

Z punktu widzenia analizy równowagi poszczególnych elementów systemu finansów publicznych nie można mechanicznie kompensować sald budżetu państwa, budżetów gmin i funduszy celowych. Wynika to z dużej względnej autonomii finansowej gestorów poszczególnych funduszy publicznych oraz ograniczonej możliwości transferów nadzwyczajnych między poszczególnymi elementami systemu finansów publicznych. Ewentualne nadwyżki funduszy publicznych są kumulowane na bieżących oprocentowanych rachunkach bankowych albo lokowane na rachunkach terminowych. Z drugiej strony, deficyt budżetu państwa lub deficyt budżetów gmin finansuje się albo z oprocentowanego komercyjnego kredytu bankowego, albo z pożyczek przez emisję papierów wartościowych przy ich zbliżonym do kredytu komercyjnego oprocentowaniu. Jednakże ani dochodów z tytułu oprocentowania środków funduszy publicznych, ani zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów (pożyczek) nie można kompensować.

Należy także zauważyć, że interpretacja sald funduszy publicznych nie jest – na co zwracałem już uwagę – zadaniem łatwym. Konieczne jest ustalenie przyczyn powstania nadwyżek i deficytu w poszczególnych ogniwach systemu finansów publicznych. Nadwyżki mogą być skutkiem dodatkowych dochodów albo oszczędnego wydatkowania środków. Stąd mechaniczne wliczanie ich do dochodów innego elementu systemu finansów publicznych jest pozbawione podstaw.

Przed przystąpieniem do szczegółowego opisu systemu finansów publicznych w Polsce zaprezentuję ilościowe ujęcie funduszy publicznych. Pozwoli to lepiej zrozumieć rolę poszczególnych elementów finansów publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>