Kontrowersje wokół skarbu państwa – kontynuacja

Istnienie tzw. własności ogólnospołecznej utrudnia niewątpliwie przywrócenie instytucji skarbu państwa. Proces ten wiąże się bowiem bezpośrednio z reprywatyzacją i prywatyzacją gospodarki polskiej. Tłumaczy to do pewnego stopnia tak nikły postęp na drodze legislacyjnej w tej dziedzinie. Zwolennicy szybkiej reprywatyzacji i prywatyzacji gospodarki uważają, że ustawa o skarbie państwa utrudni te procesy. Stąd też optują za zdecydowaną zmianą proporcji własności w Polsce na korzyść własności prywatnej. Dopiero poważnie ograniczoną własność publiczną należy uregulować w drodze ustawy o skarbie państwa.

Z kolei zwolennicy szybkiego wprowadzenia instytucji skarbu państwa argumentują, że uregulowania prawne w tej dziedzinie przyczynią się do wyeliminowania wielu dotychczasowych nieprawidłowości, które występują w procesie prywatyzacji gospodarki oraz przyczynią się do usprawnienia procesów zarządzania majątkiem publicznym. Nie ulega wątpliwości, że ustawa o skarbie państwa musi rozstrzygnąć następujące kwestie31:

– 1) przedmiotowy zakres mienia skarbu państwa,

– 2) uprawnienia przysługujące organom władz publicznych działających w imieniu skarbu państwa,

– 3) zakres i rodzaj odpowiedzialności organów władz publicznych działających w imieniu skarbu państwa,

– 4) ustrój organów skarbu państwa jako osoby prawnej, ich funkcje i sposób działania,

– 5) ogólne regulacje dotyczące gospodarowania mieniem skarbu państwa.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że kluczową kwestią dla instytucji skarbu państwa są obecnie przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne. Przyjęcie ustawy o skarbie państwa musiałoby w jakiś sposób wpłynąć na zarządzanie tymi przedsiębiorstwami. Jest to o tyle ważne, że w okresie transformacji systemowej działalność przedsiębiorstw państwowych była jedną z głównych przyczyn kryzysu gospodarczego i finansowego. Na sytuację taką nie bez wpływu pozostaje niejasny status majątkowy tych przedsiębiorstw oraz enigmatyczna odpowiedzialność rządu za ten stan.

Sprawa braku ustawy o skarbie państwa pojawiła się także w kontekście ostrej debaty nad Powszechnym Programem Prywatyzacji. Istnienie luki w tym zakresie było też ważkim argumentem dla przeciwników szybkiej, nie przygotowanej prywatyzacji.

Reasumując trzeba stwierdzić, że niezależnie od istniejących trudności obiektywnych, wynikających przede wszystkim z balastu stosunków własnościowych poprzedniego systemu, wprowadzenie instytucji skarbu państwa jest ze wszech miar pożądane, gdyż usprawni zarządzanie majątkiem publicznym i poprawi skuteczność funkcjonowania systemu finansów publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>