Kwestia zakresu wydatków budżetowych na gospodarkę cz. II

W okresie trasformacji gospodarki najbardziej pożądane są wydatki budżetowe na restrukturyzację przemysłu. Wydatki te są jednak wciąż znikome, mimo że w 1994 r. przewidziany został ich trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (por. tablica 36). Z kwoty 6,2 bln zł przewidzianej w budżecie na rok 1994 większości, bo 4,3 bln zł, jest alokowana przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Dotacje te przeznaczone zostały na finansowanie procesów likwidacyjnych 16 kopalń węgla kamiennego, nie mających żadnych szans na osiągnięcie rentowności, restrukturyzację przemysłu siarkowego, w tym finansowanie procesu likwidacji 2 kopalń siarki, restrukturyzację górnictwa soli oraz likwidację szkód górniczych w górnictwie mineralnym. Łącznie na dotacje dla górnictwa w roku 1994 przeznaczono około 3,5 bln zł. Wymieniony resort pozostałą część dotacji przeznacza na potrzeby jednostek przemysłu obronnego.

Do wydatków na gospodarkę zaliczono także wydatki gospodarcze sfery budżetowej. Wydatki te związane są z: utrzymaniem dróg publicznych, z obsługą rolnictwa (konserwacja urządzeń melioracyjnych, usługi weterynaryjne itd.), finansowaniem rezerw państwowych oraz z wydatkami Agencji Rynku Rolnego.

Rozszyfrujmy wreszcie wydatki majątkowe, co do których związek z gospodarką nie powinien budzić najmniejszych wątpliwości nawet wówczas, gdy finansują przyrost majątku o charakterze nieprodukcyjnym. Wydatki te tworzą popyt na dobra i usługi inwestycyjne i jako takie pobudzają gospodarkę. Tablica 37 przedstawia strukturę wydatków majątkowych w latach 1993-1994.

Z przedstawionych danych wynika, że w wydatkach majątkowych dominują wydatki jednostek i zakładów budżetowych, a tylko niewielką część stanowią dotacje inwestycyjne. Są one przeznaczone głównie dla przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek skarbu państwa działających w przemyśle wydobywczym i energetycznym. Wydatki kapitałowe oznaczają wydatki na udziały skarbu państwa w różnych instytucjach publicznych lub prywatnych.

Przedstawiona analiza wydatków budżetowych na gospodarkę – a nie jest ona jeszcze pełna – dowodzi, że: po pierwsze, wydatki te można podzielić na bezpośrednie i pośrednie, przy czym ich precyzyjna kwantyfikacja napotyka istotne trudności, po drugie, następuje wyraźne przesunięcie punktu ciężkości z bezpośrednich wydatków na gospodarkę narodową na wydatki pośrednie.

Tablica 38 przedstawia główne formy alokacji środków publicznych na sektor rolnictwa. Z tablicy tej widać wyraźnie, że finansowanie działalności (w tym przypadku rolnictwa) może odbywać się w sposób bezpośredni i pośredni (ukryty i jawny).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>