Trzy lata funkcjonowania podatku VAT – próba oceny cz. II

Wprowadzenie podatku rodziło niebezpieczeństwo, że nastąpi wzrost cen spowodowany wyższym obciążeniem podatkowym towarów i usług. Miałoby to miejsce, gdyby stawki podatku VAT były wyższe od stawek podatku, który VAT-em został zastąpiony. Można się było spodziewać, że w tych działach gospodarki, w których obciążenie podatkowe wskutek wprowadzenia VAT byłoby niższe, przedsiębiorcy będą realizować zwiększony zysk, gdyż nie obniżą cen.

Rozpatrując drugą z wymienionych sytuacji, a zatem sytuację, w której VAT już w gospodarce funkcjonuje, należy stwierdzić, że z zasady podatek VAT nie przyczynia się do wzrostu cen, o ile jest on odliczany na zasadach ogólnych, tj. nie podwyższa kosztów działalności firmy. Wyjątkiem od wspomnianej zasady jest sytuacja, w której następuje podwyższenie stawek podatku. Powoduje to bowiem wzrost cen, po których będą nabywać wyroby ostateczni odbiorcy (konsumenci).

Odpowiadając na pytanie, czy VAT, który funkcjonuje w gospodarce, wpływa na wzrost inflacji, stwierdzić należy, że może to mieć miejsce w dwóch przypadkach: gdy VAT jest kosztem, ale nie kosztem uzyskania przychodu oraz gdy następuje podwyższenie stawek tego podatku.

Podatnikami podatku od towarów i usług są na ogół duże firmy mające duże roczne obroty, przekraczające 800 min złotych (przed denominacją) rocznie. Firmy małe nie muszą tego podatku płacić, ale ponoszą określone tego konsekwencje. Polegają one na tym, że nie będąc podatnikami VAT, nie mogą odliczyć sobie VAT nabywając obciążone nim surowce, półfabrykaty itp. Firmy te są na rynku bardziej konkurencyjne, ponieważ oferują produkty lub usługi nie obciążone podatkiem-z drugiej jednak strony, popyt na ich produkty lub usługi może być ograniczony, ponieważ ich kontrahent nie może odliczać sobie podatku VAT zawartego w surowcach, półfabrykatach itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>