Obligacje jednoroczne cz. II

Oprocentowanie obligacji zostało oparte na skumulowanych miesięcznie odsetkach, odpowiadających wartości stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS w kolejnych 12 miesiącach. Nabywcy obligacji otrzymywali marżę w wysokości 5%, co oznacza, że realna rentowność obligacji wynosiła właśnie 5% (powyżej stopy inflacji).

Emitent wprowadził pewne ograniczenia dla nabywców. Mogły nimi być tylko krajowe osoby prawne i fizyczne, spółki jawne, cywilne i komandytowe, przy czym ograniczenie dotyczy zarówno rynku pierwotnego jak i wtórnego. Przyjęto też zasadę, że nie można wykupić obligacji przed upływem roku, licząc od dnia publicznej sprzedaży obligacji danej serii. Oprocentowanie wypłacano przy wykupie obligacji. Obligacje nie wykupione w ustalonym terminie nie były już oprocentowane. Obligacje ulegają przedawnieniu po upływie dwóch lat od daty wykupu.

Sukces w pozyskiwaniu środków z emisji omawianej obligacji rocznej skłonił państwo do wyemitowania w 1994 r. kolejnej obligacji indeksowanej rocznej pożyczki państwowej10. Wartość emisji przewidziano na 18 bln zł o nominale 1 min zł każda. Obligacje skierowane były do krajowych i zagranicznych osób prawnych i fizycznych, spółek cywilnych, jawnych, komandytowych.

Emisja obligacji przewidziana była w czterech seriach od 2 czerwca 1995 r. do 2 marca 1996 r., co trzy miesiące, ale o nierównych kwotach emisji: w pierwszej serii 6 bln zł, w drugiej serii 5 bln zł, w trzeciej serii 4 bln zł, w czwartej serii 3 bln zł. Podobnie jak w przypadku poprzedniej obligacji rocznej, tak i w tym przewidziane są dwie formy sprzedaży obligacji:

– na przetargach,

– przez sieć agenta emisji.

Okres sprzedaży obligacji danej serii oraz warunki prowadzenia przetargów szczegółowo określono w cytowanym zarządzeniu Ministra Finansów, a także w późniejszyfch rozstrzygnięciach prawnych.

Oprocentowanie obligacji rocznej jest płatne od jej wartości nominalnej, począwszy od pierwszego dnia publicznej sprzedaży danej serii obligacji. Oprocentowanie ustala się na podstawie skumulowanej rocznej stopy inflacji cen towarów i usług Konsumpcyjnych, według zasad zastosowanych przy omówionej wyżej obligacji.

W przypadku tej obligacji przyjęto zasadę, że wykup wraz z należnymi odsetkami następuje w gotówce, przelewem na żądany rachunek oraz przez zaliczenie wierzytelności posiadacza na poczet ceny zakupywanych obligacji skarbu państwa następnych emisji.

Obligacje nie podlegają oprocentowaniu po upływie roku od dnia rozpoczęcia sprzeadży danej serii obligacji. Roszczenie wykupu obligacji ulega przedawnieniu po upływie 10 lat od daty wykupu, a roszczenie wypłaty odsetek po upływie 3 lat od daty wykupu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>