Zjawiska kryzysowe w sferze finansów publicznych

Element czasu w rozpoznawaniu natury trudności w zakresie finansów publicznych jest ważny także dlatego, że jego uwzględnienie pozwala określić tendencję, tj. czy negatywne zjawiska pogłębiają się, czy też postępuje proces ich ograniczania.

więcej

Filary reformy podatkowej

– Ze względu na ciężar gatunkowy zmian (a nie porządek chronologiczny) wyróżnić należy:

– 1. Wprowadzenie z dniem 1 stycznia 1992 r. podatku dochodowego od osób fizycznych2.

więcej

W ramach ustawy przejęciu jako zadania własne miast podlega:

– szkolnictwo zawodowe i średnie,

– domy pomocy społecznej,

– lecznictwo ambulatoryjne i szpitale miejskie,

więcej

Wysiłki MFW w udzielaniu pomocy kredytowej

Wysiłki MFW w udzielaniu pomocy kredytowej krajom dłuż- niczym wspiera Bank Światowy. Jego zarząd ustalił 1 czerwca 1989 r. zasady udzielania zadłużonym krajom członkowskim kredytów na częściową spłatę rat kapitałowych i odsetek od ich zewnętrznego zadłużenia. Warunkiem udzielenia kredytu na okres ponad trzech lat jest opracowanie przez kraj dłużniczy odpowiedniego programu dostosowawczego i jego zaakceptowanie przez Bank Światowy. Program dostosowawczy powinien m in. zawierać przewidziane do realizacji cele w zakresie popierania wzrostu oszczędności, inwestycji oraz tworzenia bodźców dla przyciągania zagranicznych inwestycji bezpośrednich i ponownego napływu kapitałów, które z tych krajów przedtem „wyemigrowały” za granicę2.

więcej