Kwestia kryzysu finansów publicznych

Zakres i głębokość zmian zachodzących w ustroju ekonomicznym i politycznym nie pozostawały bez wpływu na stan finansów publicznych. Zmiany ustrojowe naruszały podstawy finansów publicznych, gdyż dochody budżetu państwa bazowały na dochodach pochodzących z przedsiębiorstw uspołecznionych, a te właśnie podmioty objęła „szokowa terapia” gospodarki. Jedno z fundamentalnych założeń transformacji polskiej gospodarki polegało na wymuszeniu rynkowych zachowań przedsiębiorstw państwowych, wyrażającym się zwłaszcza w podniesieniu efektywności i sprostaniu wymogom konkurencji krajowej i zagranicznej. Różne przyczyny, których szczegółowe omawianie wykracza poza ramy niniejszej pracy, sprawiły, że założenie to w przypadku zdecydowanej większości przedsiębiorstw państwowych nie sprawdziło się. Jednym z symptomów była spadająca rentowność przedsiębiorstw (por. tablica 32). W konsekwencji nastąpiło załamanie dochodów budżetowych, widoczne zwłaszcza w latach 1991 i 1992, co było kompletnym zaskoczeniem dla władz publicznych. Państwo i społeczeństwo stanęło wobec niebezpiecznego w skutkach zjawiska kryzysu finansów publicznych.

więcej

Kredyty stosowane przez Bank Światowy

W swej działalności kredytowej Bank stosuje szereg kryteriów. Każdy projekt inwestycyjny finansowany przez Bank musi być ściśle określony. Finansowanie przez Bank danego projektu inwestycyjnego nie może konkurować z już działającym w danym kraju mechanizmem finansowym. Stanowi ono finansowanie uzupełniające, występujące równolegle z udziałem środków wewnętrznych kraju korzystającego z kredytów Banku Światowego. Bank nie udziale kredytów (pożyczek) wiązanych. Oznacza to, że środki pochodzące z kredytów Banku mogą być wydatkowane przez dany kraj w każdym kraju i w każdej walucie. Kredyty uzyskane przez kraj pożyczający od Banku powinny być przeznaczone tylko na wydatki dewizowe. Natomiast wydatki wewnętrzne powinny być dokonywane w pieniądzu narodowym pożyczkobiorcy. Od tej zasady są jednak stosowane odstępstwa.

więcej

Kontrowersje wokół skarbu państwa – kontynuacja

Istnienie tzw. własności ogólnospołecznej utrudnia niewątpliwie przywrócenie instytucji skarbu państwa. Proces ten wiąże się bowiem bezpośrednio z reprywatyzacją i prywatyzacją gospodarki polskiej. Tłumaczy to do pewnego stopnia tak nikły postęp na drodze legislacyjnej w tej dziedzinie. Zwolennicy szybkiej reprywatyzacji i prywatyzacji gospodarki uważają, że ustawa o skarbie państwa utrudni te procesy. Stąd też optują za zdecydowaną zmianą proporcji własności w Polsce na korzyść własności prywatnej. Dopiero poważnie ograniczoną własność publiczną należy uregulować w drodze ustawy o skarbie państwa.

więcej

Koncepcja częściowego umorzenia długów cz. II

Przyjęto trzyletni okres działań (1986-1988). Plan ten zawierał trzy elementy. Ze strony krajów zadłużonych oczekiwano wzmożenia wysiłków mających na celu przyspieszenie wzrostu gospodarczego, eksportu i odzyskiwanie zdolności kredytowej. W sferze polityki strukturalnej chodziło o realizację inwestycji produkcyjnych, a w sferze systemowej – o uaktywnienie mechanizmów rynkowych. Szczególną uwagę plan ten przywiązywał do obniżki inflacji i deficytów budżetowych. Wysiłki krajów dłużniczych miały być wsparte działaniami polegającymi na udzielaniu nowych kredytów przez międzynarodowe instytucje finansowe i banki komercyjne. Planowano wzrost kredytów udzielonych przez powyższe instytucje i banki o 50%, z 6 mld doi. do 9 mld doi. w skali rocznej, czyli do kwoty 27 mld doi. w okresie 1986-1988. Realizacja planu Bakera nie powiodła się. Bank Światowy wydatnie zwiększył wielkość kredytów dla tych 15 krajów, ale banki komercyjne nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Wynikało to w dużym stopniu z negatywnej oceny zdolności kredytowej krajów dłużniczych.

więcej

Interpretacja sald funduszy publicznych

Z punktu widzenia analizy równowagi poszczególnych elementów systemu finansów publicznych nie można mechanicznie kompensować sald budżetu państwa, budżetów gmin i funduszy celowych. Wynika to z dużej względnej autonomii finansowej gestorów poszczególnych funduszy publicznych oraz ograniczonej możliwości transferów nadzwyczajnych między poszczególnymi elementami systemu finansów publicznych. Ewentualne nadwyżki funduszy publicznych są kumulowane na bieżących oprocentowanych rachunkach bankowych albo lokowane na rachunkach terminowych. Z drugiej strony, deficyt budżetu państwa lub deficyt budżetów gmin finansuje się albo z oprocentowanego komercyjnego kredytu bankowego, albo z pożyczek przez emisję papierów wartościowych przy ich zbliżonym do kredytu komercyjnego oprocentowaniu. Jednakże ani dochodów z tytułu oprocentowania środków funduszy publicznych, ani zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów (pożyczek) nie można kompensować.

więcej

Gospodarstwa pomocnicze tworzy się przy jednostkach budżetowych

Są one wyodrębnione z tych jednostek pod względem organizacyjnym i podmiotowym. Celem powoływania gospodarstw pomocniczych jest złagodzenie rygorów budżetowych obowiązujących jednostkę budżetową, zwłaszcza wtedy, gdy pewien wycinek działalności jednostki budżetowej można oprzeć na zasadzie samofinansowania (wprowadzenie opłat, komercjalizacja działalności itp.), co pozwala odciążyć środki budżetowe. Przykładem gospodarstw pomocniczych mogą być: warsztaty szkolne, stołówki, hotele pracownicze, zakłady produkcyjne przy zakładach karnych, gospodarstwa rolne w resorcie obrony narodowej. Gospodarstwa pomocnicze są budżetowane netto, tzn. rozliczają się z macierzystą jednostką budżetową wynikiem finansowym. Mają prawo zatrzymać część efektów działalności na przyszły okres, jak też mogą tworzyć systemy motywacyjne. Istnienie gospodarstw pomocniczych ma więc na celu zracjonalizowanie gospodarowania środkami publicznymi.

więcej

Podatki prawnik Warszawa-nie taki drogi

Umowa o dzieło podatek

to nie tylko dodatkowa forma zatrudnienia. Obecnie wielu przedsiębiorców, którzy chcą zatrudniać pracowników tylko i wyłącznie na określony czas. W tym celu właściwie będzie można podpisać z nimi nie umowę o prace ale znacznie lepiej będzie mogła sprawdzić się tutaj umowa o dzieło podatek ponieważ to właśnie ona będzie na jakiś czas. Tak naprawdę podpisanie właśnie takiej umowy będzie mogło wydawać się w pełni korzystne, dlatego, że pracownik będzie miał pewność że otrzyma wynagrodzenie, natomiast pracodawca że pracownik będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Nie od dziś wiadomo, że właściwie w każdej firmie co jakiś czas jest zapotrzebowanie na większa liczbę pracowników. Tak więc umowa o dzieło będzie mogła znaleźć tutaj właściwe

więcej

Komornik sądowy- dla firm

Komornik Warszawa

nie należy do najprzyjemniejszych. Jednocześnie należy mieć świadomość, że obecnie właściwie każdemu może się coś takiego przydarzyć. Śmiało można więc sprawdzać jakie właściwie posiadamy prawa w związku z tym że posiadamy dług. Musimy mieć świadomość co do tego, że od czasu do czasu prawo się zmienia, a co za tym idzie zmienia się również postrzega nie pewnych spraw. Można będzie o to spytać w trakcie rozmowy z komornik Warszawa który z pewnością będzie nam w stanie wszystko wyjaśnić. Nawet jeśli na samym początku nie do końca do czegoś jesteśmy przekonani to i tak wiele będzie się mogło tutaj pozmieniać. Po pewnym czasie zobaczymy, że mimo wszystko ten dług się zmniejszył. Dlatego też skuteczny plan działania będzie w stanie zdziałać naprawdę ogromne cuda. Nawet jeśli

więcej

Szkolenia sprzedażowe mają sens i cel

Szkolenia sprzedażowe są źródłem wiedzy w jaki sposób sprzedawać towary i jakich błędów nie popełniać. Handlowcy szkolą się jak szaleni, zarabiają duże pieniądze i nie musza martwić się, że nie mają środków na życie. Dzisiaj handlowcy pracują solidnie, rzetelnie i na pewno mogą zdobyć to, co w ich pracy najważniejsze – rozeznanie w branży, bazę danych klientów. Dobra baza klientów jest skarbem, bo pozwala szybko i efektywnie sprzedawać różnorodne towary.

więcej

Pożyczki dla zadłużonych- niskie oprocentowanie

Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem

na samym początku wiele osób poszukuje czegoś dla siebie, ale bardziej jest to w formie sprawdzenia jakiego typu warunki nam oferują, oraz w jaki sposób całość będzie mogła się idealnie prezentować. Nawet jeśli początkowo do czegoś nie jesteśmy aż tak mocno przekonani, to i tak można będzie zmienić swoje zdanie. Przede wszystkim należy mieć świadomość co do tego, że jednak pożyczki dla zadłużonych z komornikiem to kolejne zobowiązanie. Nawet jeśli coś będzie nam się wydawało dziwne, to jednak należy pomyśleć nad tym, w jaki sposób podchodzimy do pewnych opcji, jak to wszystko widzimy, oraz w jaki sposób można będzie na pewne sprawy zacząć sobie patrzeć. Przecież wiadomo, że jeśli nawet na samym początku stwierdzimy, że rozwiązanie jakie

więcej

Komornik sądowy- plan spłacania

Komornik Słupsk

prawda jest taka, że tego typu wizyta nigdy nie należy do przyjemnych. Z drugiej jednak strony należy mieć świadomość co do tego, że nawet jeśli na samym początku nie do końca jesteśmy co do tego przekonani, to i tak można będzie całkowicie zmienić swoje zdanie, w momencie gdy już będzie po niej. Wiadomo, że jeśli chodzi o to, jak działa komornik Słupsk to przede wszystkim jego działalność opiera się na tym, by mógł on odzyskać dług danej osoby. W zależności od tego, jak duży jest on to jednak można będzie w jakiś sposób znaleźć dla niego właściwe rozwiązanie. Nie od dziś wiadomo, że właściwie dla każdego będzie mogło wiele znaczyć, pod warunkiem, że naprawdę będziemy chcieli spłacać właśnie takie zadłużenie. Wiadomo, że czasami samo w sobie nie jest zbyt duże, jednak

więcej

Podatki prawnik Warszawa-zakres działalności

Podatki prawnik Warszawa

możliwości jakie obecnie są wciąż się zmieniają. Nie da się jednoznacznie określić, jak właściwie będzie mogło wpływać to na nas samych, ale jednocześnie można będzie pomyśleć, by udać się do specjalisty który nam to wszystko wyjaśni. Prawo ciągle się zmienia, dlatego też fachowcy mają pełne ręce roboty, ponieważ muszą załatwiać sprawy swoich klientów. Nie od dziś wiadomo, że właściwie dla każdego znajdzie się takie prawo, które wyda mu się przydatne. Warto jest więc uzbroić się w cierpliwość, by mimo wszystko można było więcej na tym skorzystać. Wiadomo, że od samego początku podatki prawnik Warszawa jest w stanie pomóc w określeniu tego, które przepisy nas dotyczą, oraz jak właściwie można będzie je wykorzystać. Należy mieć świadomość, że każdy ma

więcej

Pożyczka pod zastaw nieruchomości

Pożyczka pod zastaw mieszkań jest bardzo popularna. Można ją uzyskać i sfinansować dzięki niej wszelki swoje potrzeby. Firmy mają nieruchomości, pod które pobierają gotówkę. Zastawem może być mieszkanie lub duży dom. Oczywiście pod zastaw dużego domu dostaje się większą pożyczkę niż pod zastaw małego mieszkanka...

więcej

Główne zasady reformy systemu podatkowego – kontynuacja

Po czwarte, oparcie się w większym stopniu niż przed reformą dochodów budżetowych na podatkach pośrednich jako bardziej pewnych dla państwa, łatwiejszych do skontrolowania przez niedorozwinięty aparat skarbowy, sprzyjających tworzeniu w gospodarce oszczędności pieniężnych, gdyż nie naruszają one wprost zysków przedsiębiorstw, tworząc tym samym warunki do inwestowania. Dostrzegając wiele zalet podatków pośrednich trzeba pamiętać też o ich wadach, wśród których za najważniejsze należy uznać luźny związek z zasadą sprawiedliwości oraz możliwość ich przerzucal- ności.

więcej