Wielkość udziału w dochodach z podatków centralnych

Z kolei tablica 25 prezentuje strukturę dochodów budżetów gmin według źródeł pochodzenia. Z przedstawionych danych wynika, że w ostatnich latach w Polsce nastąpiło jednak wyraźne umocnienie finansowych podstaw działalności władz gminnych. Zdecydowana większość dochodów opiera się na ustawowo określonych podatkach oddanych do wyłącznej dyspozycji władz gminnych. Również udział w podatkach centralnych jest zagwarantowany ustawowo, chociaż stopa (procent) udziału może się zmieniać na podstawie ustawy budżetowej.

Wielkość udziału w dochodach z podatków centralnych jest także sprawą polityczną w tym sensie, że jest probierzem intencji władz centralnych – czy i na ile wykazują one wolę przekazania części funduszy i zadań władzom gminnym.

W każdym razie obecny system dochodów gminnych w znacznym stopniu rozstrzyga dylematy związane z finansami publicznymi. Przy zachowaniu centralnej regulacji podatków, w tym także oddanych do wyłącznej dyspozycji władzom gminnym, ogranicza znacznie arbitralność i woluntaryzm władz centralnych. Dotyczy to również zasad przyznawania subwencji wyrównawczej ogólnej, której występowanie jest nieuniknione przy zróżnicowanej zdolności podatkowej gmin. Zasady udzielania (obliczania) subwencji są w znacznym stopniu zobiektywizowane (por. ustawa z 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin). Niemniej jednak wyłania się kilka ważnych kwestii. Można je sprowadzić do następujących pytań:

Po pierwsze, czy władze samorządowe powinny mieć udziały we wszystkich podatkach centralnych, czy tylko w tych, które są wyraźnie związane z wydajnością podatkową gminy lub innej terytorialnej jednostki samorządowej. Powiązanie wydajności podatkowej gminy z podatkami centralnymi jest podstawą określenia jednolitej stopy udziału w danym rodzaju podatku dla całego kraju i zapewnia względnie równomierny wpływ dochodów do budżetu gminy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>