Zadania własne gminy

Z perspektywy roku 1996 okazało się, że wiele zapisów powołanej ustawy o samorządzie terytorialnym wymagało zmiany, uściślenia itd. Niemniej jednak ustawa ta była prawdziwym przełomem w zakresie ustroju oraz systemu finansów publicznych w Polsce. Należy pamiętać, że ustawa ta powstała oraz została przyjęta w stosunkowo krótkim czasie i wyprzedzała wiele innych ustaw związanych z ustrojem samorządowym kraju, w tym ustawę o finansach gmin oraz tzw. ustawę kompetencyjną. Omawiana ustawa o samorządzie terytorialnym precyzowała zadania własne gminy, które obejmują:

– 1) ład przestrzenny, gospodarkę terenową i ochronę środowiska,

– 2) drogi gminne, ulice, mosty, place oraz organizację ruchu drogowego,

– 3) wodociągi oraz zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwanie śmieci komunalnych, utrzymywanie czystości oraz urządzeń sanitarnych i wysypisk, utylizację odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną,

– 4) lokalny transport zbiorowy,

– 4 Por. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od i stycznia do 31 grudnia !992 r. Omówienie, Rada Ministrów, Warszawa 1993, s. 157.

– 5) ochronę zdrowia,

– 6) pomoc społeczną, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze,

– 7) komunalne budownictwo mieszkaniowe,

– 8) oświatę, w tym szkoły podstawowe, przedszkola i inne placówki oświatowo-wychowawcze,

– 9) kulturę, w tym biblioteki komunalne i inne placówki upowszechniania kultury,

– 10) kulturę fizyczną, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,

– 11) targowiska i hale targowe,

– 12) zieleń komunalną i zadrzewienie,

– 13) cmentarze komunalne,

– 14) porządek publiczny i ochronę przeciwpożarową,

– 15) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>