Zagadnienie zakresu finansów publicznych cz. II

Z powyższego wynika, że takie kategorie, jak sektor publiczny i finanse publiczne nie są tożsame, gdyż istnieją między nimi różnice co do zakresu. Nie wszystkie zjawiska i procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwach będących własnością publiczną stanowią element finansów publicznych. Chodzi nie tylko o pełne finansowe odzwierciedlenie gospodarki prowadzonej przez przedsiębiorstwa publiczne, lecz także o majątek publiczny w ogóle, ł majątkowa, i bieżąca analiza sektora publicznego oraz finansów publicznych pozwala w sposób ostrzejszy rozróżniać te kategorie. Finanse publiczne reprezentują przede wszystkim bieżące (w skali jednego roku fiskalnego) dochody publiczne, podczas gdy sektor publiczny reprezentuje majątek publiczny gromadzony przez dziesięciolecia lub przejęty na podstawie specjalnych aktów prawnych (nacjonalizacja, komunalizacja itp.). W wyniku procesów gromadzenia bieżących funduszy publicznych majątek publiczny na ogól zwiększa się, ale możliwa jest także sytuacja przeciwna, gdy w wyniku sprzedaży lub innych przekształceń własnościowych majątek publiczny zmniejsza się.

Z kategoriami tymi wiąże się inna ważna kategoria – skarb państwa. Interpretacja pojęcia „skarb państwa” może być różna: spotyka się i takie podejście, że przez skarb państwa rozumie się zarówno majątek publiczny, który tworzy sektor publiczny, jak i bieżące dochody publiczne, gromadzone najczęściej w ramach budżetu państwa, lub innych funduszy publicznych11.

Innym ważnym problemem są relacje między elementami systemu finansów publicznych. Chodzi zwłaszcza o to, jaki jest zakres autonomii dysponentów tych funduszy. W przypadku Polski system finansów publicznych obecnie tworzą:

– 1) budżet państwa,

– 2) budżety gmin,

– 3) państwowe fundusze celowe,

– 4) gospodarka pozabudżetowa (państwa, samorządu).

Kwestię autonomii dysponentów tych funduszy publicznych należy analizować z punktu widzenia:

– a) podziału dochodów publicznych powstających w wyniku ściągania podatków, ceł, opłat itp.,

– b) funkcjonującego systemu transferów między funduszami publicznymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>