Zasoby własne i pożyczone MFW cz. II

Przy dziewiątej podwyżce kwot przyjęto zasadę, że 60% ogólnego wzrostu kwot ma się dokonać proporcjonalnie do obecnych kwot, a pozostałe 40% podwyżki ma uwzględniać tzw. selektywne dostosowanie kwot odpowiednio do znaczenia i roli każdego kraju członkowskiego w gospodarce światowej. W tej sytuacji staje się zrozumiałe zajęcie drugiego miejsca przez Japonię i Niemcy, a także dopiero trzeciego przez Wielką Brytanię i Francję. W wyniku dziewiątej podwyżki kwot wzrosły one o 50%.

Na początku 1995 r. Rada Gubernatorów zaleciła Radzie Dyrektorów kontynuowanie prac związanych z jedenastym przeglądem kwot, który ma być zakończony do końca 1998 r. Jak wynika z powyższych rozważań, MFW dysponuje zasobami własnymi na sumę 145171 min SDR na realizację swoich zadań statutowych i udzielanie kredytów swoim krajom członkowskim. Na pozór są to zasoby duże, w praktyce mogą się okazać niewystarczające, ponieważ nie we wszystkich walutach krajów członkowskich MFW udziela kredytów. Obecnie około 50 krajów korzysta z kredytów MFW.

Po dziewiątej podwyżce kwot władze MFW podjęły decyzję, że będą udzielały kredytów swoim krajom członkowskim tylko z zasobów własnych. Własne zasoby MFW uzupełniane były w razie potrzeby zasobami pożyczonymi. MFW zaciągał dotychczas pożyczki ze źródeł oficjalnych (skarb państwa i banki centralne), ze Szwajcarii oraz z Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Kraje Grupy 10 postawiły w 1962 r. do dyspozycji MFW wielowalutową pożyczkę w ramach tzw. Ogólnego Porozumienia Pożyczkowego (General Arrangements to Borrow, GAB) na kwotę 6 mld doi. W marcu 1963 r. do tego porozumienia przyłączyła się Szwajcaria (która przystąpiła do MFW dopiero w 1992 r.), wnosząc swój wkład o równowartości 200 min doi. Na posiedzeniu Grupy 10, 18 stycznia 1983 r. w Paryżu decyzja o podwyżce wielowalutowej pożyczki w ramach GAB do 17 mld SDR. Porozumienie to podpisała również Szwajcaria. Ponadto Arabia Saudyjska ma status członka stowarzyszonego z GAB i zobowiązała się postawić w formie linii kredytowej do dyspozycji MFW sumę 1,5 mld SDR na warunkach podobnych do GAB.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>