Zmiany w doktrynie ekonomicznej państwa

Stosunek rządu do interwencjonizmu państwowego w pierwszym okresie transformacji, zwłaszcza w 1990 r., był zdominowany przez neoliberalną doktrynę ekonomiczną i społeczną, lansowaną zwłaszcza przez ekonomistów i polityków w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych.

Pod wpływem wymienionych wyżej niepowodzeń transformacji, doktryna ta została znacznie zmodyfikowana. Zewnętrznym tego wyrazem była np. zmiana, pod presją niekorzystnych procesów finansowych, nastawienia rządu do równowagi budżetowej. Modyfikacja początkowo była nieznaczna. Dopiero w miarę pogarszania się sytuacji ekonomicznej i społecznej kraju następowała wyraźniejsza korekta doktryny ekonomicznej i realizowanej w jej ramach polityki ekonomicznej rządu. Sprowadzało się to m.in, do:

– podjęcia pewnych kroków w kierunku częściowej ochrony rynku krajowego (np. cła),

– interwencji na rynku płodów rolnych (skup interwencyjny),

– udzielania preferencyjnych kredytów dla rolnictwa.

Podstawowym kryterium, według którego można zidentyfikować charakter zmian w doktrynie ekonomicznej państwa, jest jego stosunek do przedsię- biorstw państwowych. W pierwszym okresie transformacji, a zwłaszcza w 1990 r., państwo przyjęło absurdalny – moim zdaniem – postawę dystansowania się od przedsiębiorstw państwowych. Głównym elementem strategii wobec przedsiębiorstw państwowych była teza, że mechanizm rynkowy rozwiąże problemy tych przedsiębiorstw. Podejście takie jest wątpliwe nawet z punktu widzenia logiki, gdyż trudno sobie wyobrazić, aby właściciel podmiotu gospodarczego mógł być obojętny wobec jego wyników. Zmiana strategii państwa została wymuszona przez gwałtowny wzrost bezrobocia, na skutek rynkowej reakcji przedsiębiorstw państwowych, oraz przez zmniejszanie się dochodów budżetowych od tych przedsiębiorstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>