Zrozumienie dominującej logiki działania firmy

Badacz posługujący się metodologią teorii ugruntowanej powinien podchodzić do badanego przedmiotu w sposób możliwie otwarty – bez założeń, hipotez i oczekiwań co do wyników badań. W procesie badawczym trudno jednak uniknąć precyzyjnego sformułowania problemu badawczego, niemniej należy przestrzegać sekwencji: najpierw gromadzenie danych, potem uogólnienia. Pierwsze uogólnienia (hipotezy) powinny powstać, gdy zgromadzono już znaczną część danych. Kolejnym krokiem jest weryfikacja tych hipotez na podstawie danych zebranych później (Miles i Huberman 2000: Konecki 2000).

W celu zrozumienia dominującej logiki działania firmy posługiwaliśmy się metodologią teorii ugruntowanej i następującą sekwencją działań:

– 1. Zebranie danych – pierwsza tura wywiadów i transkrypcja.

– 2. Usystematyzowanie wątków zawartych w wywiadach wokół przyjętych elementów modelu dominującej logiki: tworzenie nowych kategorii.

– 3. Budowa wstępnej historii firmy i próby jej interpretacji poprzez poszukiwanie dominującej logiki: wskazanie podobieństw i różnic między modelami badanych firm.

– 4. Pierwsze hipotezy – próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego logiki różnią się pod względem treści (content dimension) i charakteru powstawania (process dimension).

– 5. Zbieranie danych – druga tura wywiadów, transkrypcje, systematyzacja, kategoryzacja: modyfikacja modelu: hipotezy: weryfikacja.

– 6. Budowa modelu ukazującego proces powstawania i układ mozaiki (konfiguracji) dominującej logiki.

Przedstawiona sekwencja nie jest wiernym odbiciem etapów badania według metodologii teorii ugruntowanej (por. Martin i Turner 1986), ale jest wiele punktów wspólnych. Poza sformułowaniem pytania badawczego (jaka jest dominująca logika – badana w czterech obszarach) nie zostały przyjęte na początku badania żadne hipotezy, lecz pojawiały się one w trakcie gromadzenia danych. Także tworzone kategorie grupowania zdarzeń nie były ustalane z góry, ale pojawiały się i znikały w miarę posiadanej użyteczności. Podstawowy wymóg metodologiczny – wierność wobec danych empirycznych – również został zachowany.

W kolejnych rozdziałach przedstawimy wyniki badań na dwóch poziomach. Po pierwsze, w formie trzech szczegółowych studiów przypadków, wraz z ich interpretacją w kategoriach dominującej logiki. Po drugie, w formie uogólnienia wyników badań w formie teorii strategii jako bazującej na prostych regułach działania, będących pochodną dominującej logiki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>